Preminuo je akademik prof. dr Vladimir Stevanović

Prof. dr Vladimir Stevanović, redovni profesor Univerziteta u Beogradu – Biološkog fakulteta i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti preminuo je 19. marta 2024. godine, u Beogradu, u 77. godini. Akademik Stevanović bio je jedan od naših  najistaknutijih biologa, botaničara, ekologa i biogeografa.

Diplomirao je  biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1972. godine.  Doktorsku disertaciju  „Ekologija, fitocenologija i floristička struktura stepske vegetacije Fruške Goreˮ  odbranio je 1986. godine. U zvanje asistenta na Katedri za ekologiju i geografiju biljaka Odseka za biološke nauke PMF-a u Beogradu izabran je 1974. godine. Na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu prošao je sva univerzitetska zvanja, a za redovnog profesora izabran je 1999. godine. Na redovnim, magistarskim i doktorskim studijama predavao je predmete:  Ekologija i geografija biljaka, Ekosistemi Balkanskog poluostrva, Očuvanje biodiverziteta, Ekologija vegetacije, te Flora i vegetacija Balkanskog poluostrva. Takođe, držao je predavanja na  Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i na univerzitetima u Novom Sadu i Banjaluci. Od 1989. godine  bio je šef Katedre  za ekologiju i geografiju biljaka Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bio je  i rukovodilac smera Ekologija biljaka i Ekologija zaštite i unapređenja životne sredine na istom fakultetu.

Stručno se usavršavao kao član  „1 Iter Mediterraneum“ − Međunarodne botaničke ekspedicije u Andaluziji, Mursiji i Almeriji, u organizaciji Univerziteta u Sevilji (jun−juli 1988), Međunarodne botaničke i fitocenološke ekskurzije u Švajcarskim Alpima, u organizaciji Švajcarskog botaničkog društva (jun 1991), „VII Iter Mediterraneum“, botaničke ekspedicija na Peloponezu u organizaciji Univerziteta u Patrasu  (jun−juli 1995), Međunarodne botaničke ekspedicije u Jermeniji u organizaciji Botaničkog instituta Jermenske Akademije nauka (jun 1996), Botaničke ekskurzije u južnoj Finskoj u organizaciji Univerziteta u Helsinkiju (juli 1997).

Polje njegovog naučnog rada obuhvatalo je ekologiju i geografiju biljaka, floristiku, ekologiju vegetacije, kao i zaštitu biodiverziteta. Njegova bogata naučna bibliografija broji preko 223 bibliografske jedinice u domaćim i stranim časopisima, u okviru kojih se nalaze  tri monografije, među kojima se izdvaja „Biodiverzitet Jugoslavije sa pregledom vrsta od međunarodnog značaja“ (u koautorstvu sa Vojislavom Vasićem),  zatim  šest poglavlja u međunarodnim monografijama i 19 poglavlja u domaćim monografijama, kao i preko 150 stručnih radova.

Za dopisnog člana Odeljenja hemijskih i bioloških nauka SANU izabran je 2006,  a za redovnog člana 2012. godine. U okviru Akademije bio je član i predsednik  Odbora za izučavanje flore i vegetacije Srbije, član  Odbora za izučavanje faune Srbije, kao i predsednik  Odbora „Čovek i životna sredinaˮ. Dužnost sekretara Odeljenja hemijskih i bioloških nauka SANU obavljao je od 2017 . godine. Bio je predstavnik SANU u Nacionalnom komitetu MAV (Man and Biosphere) pri Ministarstvu inostranih poslova, kao i rukovodilac  projekta „Horološki i ekološki činioci diferencijacije orofitske flore Srbije i okolnih teritorija centralnog dela Balkanskog poluostrva“ u okviru Fonda SANU.

Bio je član Srpskog biološkog društva, Društva biosistematičara Jugoslavije, kao i predsednik Društva ekologa Srbije. Istakao se kao urednik naučnih časopisa: „Phytologia Balcanica“ (BANU, Sofija), „Botanika Chronika“ (Univerzitet u Patrasu, Grčka), „Botanica Serbica“ (Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu), „Ekologija“, „Zaštita prirode“. Bio je stalni recenzent  nekoliko vodećih međunarodnih botaničkih i ekoloških časopisa : „Annales Botanici Fennici“, „Nordic Journal of Botany“, „Biodiversity and Conservation“, „Novon“, „Turkish journal of botany“. Od januara 2010. godine bio je urednik za struke: biologija, geologija, hemija i šumarstvo,  „Srpskoj enciklopediji” i autor preko 40 odrednica u prvom i drugom tomu ove edicije.

Uradio je „Crvenu listu harofita Balkanskog poluostrva” i zajedno  sa saradnicima dao vredne priloge „Crvenoj knjizi flore Srbije“ i „Botanički značajnim područjima u Srbiji”. Prikazao je rezultate istraživanja veličine genoma i nivoa ploidije endemo-reliktnih vrsta roda Ramonda na Balkanskom poluostrvu. Više puta je izlagao saopštenja na domaćim i međunarodnim skupovima, među kojima se ističu prezentacije rezultata preliminarnih istraživanja molekularne filogenije roda Edrianthus na Balkanskom poluostrvu.

Svojim naučnim i pedagoškim radom dao je veliki doprinos razvoju srpske i svetske nauke, a svojom stručnošću i zalaganjem mnogo je doprinosio radu Akademije.

Dao je nemerljiv doprinos unapređenju organizacije i obogaćivanju kolekcije Herbarijuma Univerziteta u Beogradu, kao i obogaćivanju biljnog fonda Botaničke bašte „Jevremovac“ prvenstveno vrednim primercima endemičnih i reliktnih biljnih vrsta sa područja Balkanskog poluostrva.

Njegov odlazak veliki je gubitak za sveukupno društvo i naučnu zajednicu.

Foto: Dragan Mujan/Nova.rs

Pročitajte: