Univerzitet u Beogradu - Biološki fakultet
Institut za botaniku i Botanička bašta „Jevremovac“

Kamenjari

Dva kamenjara se nalaze na XIII parceli, ispred Katedre za ekologiju i geografiju biljaka. Na njima se gaje neke biljke koje rastu samo na Balkanskom poluostrvu, kao što su: Campanula austroadriatica, Eryngium serbicumm, Ramonda nathaliae i Ramonda serbica. Južnojadranski zvončić (Campanula austroadriatica) u prirodi naseljava pukotine stena, u Crnoj Gori. Kao novu vrstu za nauku su ga opisali Dmitar Lakušić i Sanja Kovačić 2013. godine. Srpski kotrljan (Eryngium serbicum) raste na suvim i sunčanim kamenjarima na ultramafitskoj podlozi. Otkrio ga je i opisao Josif Pančić. Predstavlja međunarodno značajnu vrstu, a prema IUCN kategorizaciji stepena ugroženosti, označena je kao ranjiva vrsta (VU). Ramonde u prirodi rastu u pukotinama stena. Srpska ramonda (Ramonda serbica) je opisana od strane Josifa Pančića. U Srbiji je zakonom zaštićena kao prirodna retkost. Natalijinu ramondu (Ramonda nathaliae) su zajedno opisali Josif Pančić i Sava Petrović. Uvršćena je u spisak retkih, ugroženih i endemičnih biljaka Evrope i zakonom je zaštićena na području Srbije kao prirodna retkost, a predstavlja i zvanični simbol Dana primirja.