Univerzitet u Beogradu - Biološki fakultet
Institut za botaniku i Botanička bašta „Jevremovac“

Institut za Botaniku

Institut za botaniku je deo Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je jedan od najvećih i najstarijih fakulteta prirodnih nauka u jugoistočnoj Evropi. U Institutu za botaniku i Botaničkoj bašti se nastavna i naučna delatnost ostvaruje radom: Katedre za ekologiju i geografiju biljaka; Katedre za algologiju, mikologiju i lihenologiju; Katedre za morfologiju i sistematiku biljaka; Katedre za mikrobiologiju i Katedre za fiziologiju biljaka.